หน้าแรก
สาระสหกรณ์
ประวัติ
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
ติดต่อสหกรณ์

 


----------------------------------------------


รางวัลที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด ได้รับ

ข่าวสหกรณ์

- ภาพข่าวกิจกรรม
- ประกาศสหกรณ์
- สมัครสมาชิก
- การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
- การคำนวณเงินปันผล
- คำถามจากสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    1.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีผล 2 1.70

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ 6.50
เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ  6.00
เงินกู้ฉุกเฉิน   6.50
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ 6.00
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (สสอ.รท.)  5.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25,6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นๆ) 2.00(1ปี)
3.00(1ปี)
4.00(1ปี)
6.00(ตั้งแต่งวดที่ 37 เป็นต้นไป)
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.00

 

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการเงินกู้

 

เกี่ยวกับสหกรณ์

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทำเนียบคณะกรรมการ
โครงสร้างการดำเนินการ

 

ประกาศล่าสุด หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

 

 

กำลังปรับปรุง
---------------------
คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(เพื่อเทศกาลสงกรานต์)
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
 ยื่นแบบคำขอกู้เงินถึงวันที่ 5 เมษายน รับเงินวันที่ 7-9 เมษายน 2564

Click
(30-03-64)หนังสือ
รายงานประจำปี 2563 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
Click
(22-02-64)

 


(22-02-64)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

เงินที่สหกรณ์ให้กู้โดนคำนวณวงเงินกู้จากยอดเงินปันผลประจำปีของผู้กู้ในปี 2563

CLICK เพื่ออ่านทั้งหมด
(03-12-63)

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด

เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินพิเศษ เพื่อเทศกาลปีใหม่

CLICK เพื่ออ่านทั้งหมด
(03-12-63)

ใบคำร้องแสดงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
และความประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อน
(5-12 พค. 63 เท่านั้น)
Click
(07-05-63)Click
(07-05-63)อ่านข่าวเก่า
Click


บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
เลขที่บัญชี 006 - 1 - 35793 - 6

ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)

เลขที่บัญชี 025 - 2 - 21126 -1


--------------------------------------


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยออมทรัพย์ที่มั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก...

พันธกิจ

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงิน และระบบบริการเพื่อสร้างทั้งมูลค่าเพิ่ม

และคุณประโยชน์จากเงินออมแก่สมาชิกกลยุทธ์

1.พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์

2.พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์คมนาคม ให้มีความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์รวมทั้งในกิจการสหกรณ์

 

 

Copyright ® 2015

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02 283 3135 แฟ็กซ์. 02 283 3145

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น